Ba vấn đề cốt lõi khi sửa Hiến pháp (Cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – Nguyễn Văn An)

Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hi vọng lần sửa đổi Hiến pháp này sẽ bàn kĩ 3 vấn đề cốt lõi: Dân được quyền phúc quyết Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp để đúng nghĩa là người chủ đất nước; Quyền của nguyên thủ quốc gia cần được tập trung hơn; Phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước cần được cân bằng hơn để phòng ngừa lạm quyền và thoái hóa quyền lực.

  1. Dân được quyền phúc quyết Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp để đúng nghĩa là người chủ đất nước; 
  2. Quyền của nguyên thủ quốc gia cần được tập trung hơn; 
  3. Phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước cần được cân bằng hơn để phòng ngừa lạm quyền và thoái hóa quyền lực.

Read more of this post

25 đề thi tham khảo, Giáo trình Bộ GDDT và Tài liệu hỏi đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (ĐHQGHN -VNU)

  

25 đề thi tham khảo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (ĐHQGHN -VNU)
Tài liệu hỏi đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (ĐHQGHN -VNU)

Read more of this post

Trao đổi về việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày 18-9-2008, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã ra quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo quyết định này, chương trình lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 3 môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chi Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Read more of this post

Đổi mới nội dung chương trình các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

(TCTG)- Kết cấu ba môn học sẽ được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên khối không chuyên là: “Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Read more of this post