Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Tự do – Độc lập”

Các bài báo có nói đến vấn đề “Tự do – Độc lập”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Các bài báo có nói đến vấn đề “Tự do – Độc lập”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui
(1-78)
[1]. Đặng Tài Tính (2009): “Âm mưu đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo không có lợi gì cho Mỹ”, Công tác Tôn giáo, Số 8, trang 7-8, 28.
[2]. Lê Minh Quân (1997): “Ảnh hưởng của lối sống tự do đối với việc hình thành và phát triển nhà nước pháp quyền ở Mỹ”, Châu Mỹ ngày nay, Số 1, trang 21-24.
[3]. Hữu Tâm (2008): “Ảo Tưởng được tự do quyết định”, TC Thông tin & Phát triển, Số 7, trang 9-11.
[4]. Lê Thế Lạng (2006): “Bài học lịch sử: Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, TC Báo chí và tuyên truyền, Số 9, trang 25-28.
[5]. Đỗ Thị Diệu Ngọc (2007): “Bạo lực ở Hoa Kỳ nhìn từ khía cạnhlịch sử và quyền tự do tàng trữ vũ khí của người dân”, Châu Mỹ ngày nay, Số 9, trang 48-52.
[6]. Nguyễn Trần Bạt (2004 ): “Biện chứng của tự do”, Khoa học & Tổ quốc, Số 23, trang 31-35.
[7]. Vũ Quang Vinh;  Nguyễn Chí Thảo (2009): “Chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học độc lập tự chủ, tự lực, tự cường”, Thông tin Đối ngoại, Số 5, trang 6-9.
[8]. Dương Thị Liễu (2003): “Chủ nghĩa duy kỹ thuật phương Tây và quan niệm của nó về tự do và tất yếu”, Triết học, Số 5, trang 53-57.
[9]. Trần Nhu (2002): “Chủ nghĩa tự do mới-con đẻ của chủ nghĩa tư bản độc quyền xuyên quốc gia”, Lý luận chính trị, Số 12, trang 78-81.
[10]. Đoàn Văn Thắng (2006): “Chủ nghĩa tự do từ một cách nhìn”, Nghiên cứu quốc tế, Số 1, trang 96-111.
[11]. Nguyễn Tấn Hùng (2008): “Chủ nghĩa tự do: quá trình phát triển và ảnh hưởng của nó đối với thế giới hiện đại”, Sinh hoạt lý luận, Số 6, trang 26-30.
[12]. Vũ Dương Huân (2008): “Côsôvô tuyên bố độc lập và hệ quả”, Nghiên cứu châu Âu, Số 2, trang 3-12.
[13]. Nguyễn Văn Dũng (2009): “Đa dạng tôn giáo và thực chất vấn đề tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ”, Công tác Tôn giáo, Số 7, trang 13-20.
[14]. Trần Ngọc Thơ (2005): “Đánh giá và nhận diện mức độ tự do kinh tế ở Việt Nam”, Phát triển kinh tế (TP HCM), Số 176, trang 13-18.
[15]. Francois Houtart (2007): “Đấu tranh chống đói nghèo theo cách của chủ nghĩa tự do mới”, Xã hội học, Số 1, trang 107-114.
[16]. Ngọc Huyền (2009): “Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các phần tử xấu lợi dụng chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam”, Công tác Tôn giáo, Số 10, trang 17-19.
[17]. Phạm Thanh Hà (2005): “Độc lập dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay”, Triết học, Số 4, trang 22-26.
[18]. Nguyễn Duy Quý (2004): “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Thông tin khoa học xã hội, Số 5, trang 12-16.
[19]. Trần Xuân Trường (2005): “Giương cao ngọn cờ tự do dân chủ của chủ nghĩa xã hội bác bỏ đa nguyên, đa đảng tư sản”, TT Công tác tư tưởng lý luận, Số 4, trang 13-21.
[20]. Lưu Hoà Bình (2005): “Hướng đến tự do, đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc-tư tưởng bao trùm trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh”, TC Khoa học chính trị, Số 1, trang 18-19, 50.
[21]. Phùng Quang Thanh (2010): “”Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ý nghĩa lịch sử và giá trị hiện thực”, TC Lịch sử Đảng, Số 5, trang 21-27.
[22]. Bắc Hà (2009): “Không thể áp đặt mô hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nước khác cho Việt Nam”, Lý luận chính trị, Số 6, trang 73-76.
[23]. Vương Thị Bích Thuỷ (2000): “Lý luận về tất yếu và tự do trong triết học của C. Mác và Ph. Anghen”, Triết học, Số 6, trang 28-30.
[24]. Đỗ Thanh Bình;  Nghiêm Thị Hải Yến (2008): “Mấy vấn đề về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn 1893-1945.”, Nghiên cứu lịch sử, Số 9, trang 62-70.
[25]. Vũ Quang Hiển (2009): “Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh.”, TC Lịch sử Đảng, Số 10, trang 44-51.
[26]. Tim Kane;  Kim Anthony B. (2007): “Mức tiền lương tối thiểu cao hơn đồng nghĩa với việc thu hẹp tự do kinh tế”, Châu Mỹ ngày nay, Số 5, trang 67-68.
[27]. Hồ Trọng Hoài (2004): “Nét sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, TC Cộng sản, Số 10, trang 12-16.
[28]. Phạm Trần Lê (2009): “Ngô Thì Nhậm và hành trình tới tự do”, Tia sáng, Số 7.
[29]. Nguyễn Công Huyên (2009): “Những minh chứng sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam “, Công tác Tôn giáo, Số 7, trang 4-6.
[30]. Cao Đức Thái (2003): “Những thành tựu bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí trong thời kỳ đổi mới”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 20-24, 38.
[31]. Đỗ Đức Hồng Hà (2001): “Những vấn đề mới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân”, TC Luật học, Số 3, trang 13-17, 31.
[32]. Nguyễn Thị Hương Giang (2005): “Nội dung chủ yếu của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, TC Khoa học xã hội, Số 5, trang 15-23, 14.
[33]. Trịnh Thị Kim Ngọc (2008): “Phát triển con Người qua phân tích quan điểm “Phát triển là quyền tự do” của Amartya Sen”, Nghiên cứu con người, Số 5, trang 53-61.
[34]. Trần Bách Hiếu (2009): “Phong trào đấu tranh đòi quyền tự do và bình đẳng của người nô lệ da đen ở Mỹ.”, Nghiên cứu con người, Số 5, trang 39-49.
[35]. Lưu Văn Quảng (2004): “Phương thức lãnh đạo của đảng dân chủ tự do đối với cơ quan lập pháp và hành pháp Nhật Bản”, Nghiên cứu Nhật Bản, Số 3, trang 21-25.
[36]. Nguyễn Trung Thu (2007): “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tự do tư tưởng”, Tư tưởng Văn hoá, Số 5, trang 28-30.
[37]. Hoàng Văn Thắng (2006): “Quan niệm của Gi. P. Xác tơ rơ về tự do”, Triết học, Số 8, trang 45-49.
[38]. Nguyễn Thế Nghĩa (2004): “Quan niệm của I. Cantơ về mối quan hệ giữa ý chí tự do và ý chí phục tùng các quy tắc đạo đức”, TC Khoa học xã hội, Số 12, trang 23-28.
[39]. Nguyễn Đức Minh (2009): “Quyền tự do kinh doanh của công dân trong Nhà nước thuế “, Nhà nước và pháp luật, Số 9, trang 52-60,66.
[40]. Phạm Thị Tình (2006): “Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong hiến pháp Việt Nam”, TC Luật học, Số 9, trang 56-59.
[41]. Ngô Hữu Thảo (2005): “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua các hiến pháp Việt Nam – Sự kế thừa và phát triển”, Nghiên cứu tôn giáo, Số 2, trang 3-8.
[42]. Wolf Alan (2001): “Quyền tự do tự chủ: nền đạo đức mới của người Mỹ”, Châu Mỹ ngày nay, Số 3, trang 47-49.
[43]. Lê Thi (2008): “Quyền tự do, trách nhiệm người phụ nữ trong việc sinh con và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình”, Nghiên cứu Gia đình và Giới, Số 4, trang 48-54.
[44]. Phạm Hoàng Giang (2006): “Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng”, Nhà nước và pháp luật, Số 10, trang 28-31.
[45]. Bùi Thế Đức (2005): “Sự thật về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam”, TT Công tác tư tưởng lý luận, Số 3, trang 27-29, 36.
[46]. Đỗ Quang Hưng (2007): “Suy nghĩ về tự do tôn giáo và tự do tôn giáo ở Việt Nam”, Nghiên cứu tôn giáo, Số 5, trang 3-6.
[47]. Trần Văn Tùng (2009): “Tác động của xu hướng tự do hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tới hệ thống giáo dục Việt Nam”, Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 3, trang 62-73.
[48]. Đinh Văn Mậu (2005): “Tạo dựng luật về Hội trong không gian tự do lập Hội và tự quản của Hội”, Khoa học & Tổ quốc, Số 263, trang 5-7.
[49]. Vương Thị Bích Thủy (2004): “Tất yếu và tự do trong triết học Đêmôcrit và Êpiquya”, Triết học, Số 11, trang 42-46.
[50]. Nguyễn Thị Báo (2005): “Thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, Lý luận chính trị, Số 10, trang 57-61.
[51]. Vũ Văn Hòa (2001): “Thuyết tự do chủ nghĩa về hợp tác và xung đột quốc tế”, Nghiên cứu quốc tế, Số 5, trang 51-62.
[52]. Hoàng Thị Thành (2005): “Trung Quốc thực hiện kết hợp công bằng xã hội với tăng trưởng kinh tế”, Lý luận chính trị, Số 10, trang 62-66, 70.
[53]. Nguyễn Thanh Bình (2006): “Tự do & pháp luật”, TC Thông tin & Phát triển, Số 2, trang 19-21.
[54]. Triệu Quang Xuyên (2003): “”Tự do báo chí” trong xã hội tư bản”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 35-38.
[55]. Trần Đình Huỳnh (2007): “Tự do là nhận thức được cái tất yếu”, Xây dựng Đảng, Số 11.
[56]. Bùi Đức Hiển Vũ Thư (2010): “Tự do ngôn luận trên internet và vấn đề quản lý nhà nước về thông tin mạng”, Nhà nước và pháp luật, Số 3, trang 18-24,50.
[57]. Nguyễn Thanh Bình (2004): “Tự do và pháp luật”, Lý luận chính trị, Số 8, trang 82 – 85.
[58]. Đỗ Minh Hợp (2007): “Tự do và trách nhiệm trong đạo đức học hiện sinh”, Triết học, Số 12, trang 27-33.
[59]. Nguyễn Văn Phúc (2008): “Tự do và trách nhiệm trong hoạt động của con người”, Triết học, Số 3, trang 18-23.
[60]. Lưu Đức Quang (2007): “Tự do, công bằng trong bầu cử và những liên hệ với bầu cử ở Việt Nam”, Nghiên cứu Lập pháp, Số 91, trang 12-17.
[61]. Zia Mian (2007): “Tự do, dân chủ và kinh doanh tự do”, Châu Mỹ ngày nay, Số 8, trang 29-31.
[62]. Phan Công Khanh (2007): “Tự do, văn hóa và phát triển”, Triết học, Số 7, trang 34-37.
[63]. Nguyễn Thị Vân Hà (2009): “Từ khái niệm tự do nghĩ về quyền tự do tôn giáo trong pháp luật Việt Nam “, Công tác Tôn giáo, Số 9, trang 18-20,27.
[64]. Lê Mậu Hãn (2009): “Tư tưởng độc lập tự do với chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh.”, TC Lịch sử Đảng, Số 12, trang 22-27.
[65]. Đỗ Minh Cao (2009): “Tư tưởng Swaraj của R.M Gandhi và tư tưởng “Độ lập, Tự do” của Hồ Chí Minh”, Nghiên cứu Đông Nam á, Số 5, trang 57-60.
[66]. Phúc Nguyên (2007): “Tuyên truyền chống nhà nước không phải là quyền tự do ngôn luận”, Tư tưởng Văn hoá, Số 6, trang 42-45.
[67]. Nguyễn Văn Dũng (2009): “Vấn đề đa nguyên tôn giáo và tự do tôn giáo trong xã hội Hoa Kỳ.”, Châu Mỹ ngày nay, Số 9, trang 52-62.
[68]. Nguyễn Văn Dũng (2009): “Vấn đề tự do tôn giáo trong xã hội Hoa Kỳ”, Nghiên cứu tôn giáo, Số 7, trang 84-94.
[69]. Trần Bách Hiếu (2010): “Vấn đề tự do và bình đẳng trong xã hội Mỹ”, Châu Mỹ ngày nay, Số 1, trang 57-62.
[70]. Đinh Ngọc Thạch (2004): “Về “tự do” với tư cách phạm trù của triết học xã hội”, Triết học, Số 2, trang 28-35.
[71]. Đỗ Minh Hợp (2004): “Về khái niệm “Tự do” trong triết học Hêgen”, Triết học, Số 1, trang 35-40.
[72]. Lê Thi (2006): “Về mối quan hệ giữa tự do và trách nhiệm trong hôn nhân”, Triết học, trang 61-65.
[73]. Nguyễn Đức Lữ (2007): “Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”, Quản lý nhà nước, Số 11, trang 8-12.
[74]. Đồng Ngọc Châu (2009): “Về thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay “, Công tác Tôn giáo, Số 8, trang 17-19.
[75]. Đỗ Quang Hưng (2005): “Về vấn đề “Tự do tôn giáo – nhân quyền ở Việt Nam””, TC Cộng sản, Số 11, trang 45-49.
[76]. Nguyễn Nhâm (2009): “Vì sao chủ nghĩa tư bản thất bại trong chủ nghĩa tự do mới?”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 73-76.
[77]. Choe Huondok (2009): “Xã hội dân sự và kinh tế thị trường ở Hàn Quốc. Nguyên lý “Công tính” trong bối cảch chủ nghĩa tự do mới.”, Triết học, Số 4, trang 35-40.
[78]. Đặng Thị Ngọc Phượng (2005): “ý thức về tự do trong sáng tạo văn hoá”, Văn hóa – nghệ thuật, Số 1, trang 9-12.

 

Về gvllct
Giảng viên Lý luận chính trị

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: