Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Dân chủ”

Các bài báo có nói đến vấn đề “dân chủ”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

Các bài báo có nói đến vấn đề “dân chủ”. Bạn nào cần bài nào để đọc cho biết thì email cho GvLLCT theo địa chỉ trên trang nhé! Chúc vui

(1-222)

[1]. Lê Xuân Huy (2005): “Ảnh hưởng của tâm lý sản xuất nhỏ đối với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay”, Triết học, Số 7, trang 12-17.

[2]. Ngô Thị Hòa (2006): “Ba yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở Hưng Yên”, Tổ chức nhà nước, Số 10, trang 19-22.

[3]. Nguyễn Minh Thông (2004): “Bài học rút ra từ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp nhà nước”, TC Cộng sản, Số 20, trang 45-49, 54.

[4]. Dương Văn Quảng (2007): “Bàn về quá trình dân chủ hoá đời sống quốc tế”, Nghiên cứu quốc tế, Số 4, trang 56-66.

[5]. Bùi Sỹ Hiển (2002): “Bàn về tính minh bạch của pháp luật và vấn đề dân chủ hoá việc soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật”, Nghiên cứu lập pháp, Số 11, trang 35-41.

[6]. Elena Martinez (2008): “Báo cáo tại Hội thảo “Dân chủ, chế độ chính trị và nhà nước””, Châu Mỹ ngày nay, Số 2, trang 52-55.

[7]. Nguyễn Đăng Dung (2010): “Bí thư Đảng uỷ kiêm chủ tịch uỷ ban nhân dân: Những điều cần phải bàn luận.”, Dân chủ & Pháp luật, Số 1, trang 4-6.

[8]. Lại Văn Trình (2006): “Các biện pháp pháp lý đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nhà nước và pháp luật, Số 5, trang 28-31.

[9]. Phạm Hồng Tung (2006): “Các cuộc vận động bầu cử và tranh cử trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân sinh, dân chủ (1936 – 1939)”, Nghiên cứu lịch sử, Số 10, trang 39-46.

[10]. Tào Thị Quyên (2009): “Các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp ở nước ta”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 56-61.

[11]. Hà Văn Thầm (2004): “Cách mạng Tháng Mười và vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đấu tranh cho trật tự thế giới mới công bằng, dân chủ, văn minh”, TC Báo chí và tuyên truyền, Số 6, trang 3-6.

[12]. Phan Anh Dũng (2005): “Cải cách thể chế dân chủ ở LB Nga”, Nghiên cứu châu Âu, Số 4, trang 41-48.

[13]. Đỗ Hoàng Toàn (2004): “Cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ và tăng cường pháp chế ở Việt Nam từ đổi mới đến nay”, TC Kinh tế và phát triển, Số 79, trang 5-6, 11.

[14]. Đỗ Minh Cương (2006): “Chế độ dân chủ cộng hoà và những giá trị cần phát huy trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”, Thông tin khoa học xã hội, Số 9, trang 8-15.

[15]. Nguyễn Thị Tâm (2005): “Chế độ một đảng và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền trong thể chế chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Sinh hoạt lý luận, Số 2, trang 47-52.

[16]. Trần Thị Băng Thanh (1999): “Chủ nghĩa xã hội và dân chủ (qua việc C.Mác, F.Engen phê phán quan điểm chính trị của chủ nghĩa cấp tiến tư sản Đức)”, Triết học, Số 2, trang 49-51.

[17]. Đỗ Đức Hinh (2006): “Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, TC Lịch sử Đảng, Số 1, trang 19-23.

[18]. Lê Mai Phương (2010): “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân”, Tổ chức nhà nước, Số 4, trang 25-26,41.

[19]. Nguyễn Hữu Khiển (2004): “Cơ hội lựa chọn dân chủ bộ máy chính quyền địa phương”, TC Cộng sản, Số 8, trang 39-41.

[20]. Phạm Ngọc Dũng (1993): “Cổ phần hóa với dân chủ hóa hoạt động kinh doanh”, TC Hoạt động khoa học, Số 4, trang 40-43.

[21]. Lương Văn Kế (2007): “Con đường trở thành đảng cầm quyền hiện đại của Đảng Xã hội dân chủ (SPD) ở CHLB Đức”, Nghiên cứu châu Âu, Số 2, trang 15-26.

[22]. Nguyễn Thị Thu Hoài (2005): “Công tác tư tưởng phát huy dân chủ trong tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước”, Lý luận chính trị, Số 7, trang 33-37

[23]. (2008): “Củng cố dân chủ ở Mỹ Latinh”, Châu Mỹ ngày nay, Số 10, trang 63-65.

[24]. Trần Văn Tùng (2002): “Củng cố thiết chế dân chủ để nâng cao chất lượng tăng trưởng, nghiên cứu từ một số nền kinh tế châu á”, Kinh tế châu á-Thái Bình Dương, Số 4, trang 7-16.

[25]. Bùi Đức Lại (2008): “Dân chủ bầu cử và định rõ trách nhiệm trong đổi mới công tác cán bộ”, Xây dựng Đảng, Số 5, trang 44-47.

[26]. Đoàn Minh Huấn (2004): “Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và quá trình mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, Lý luận chính trị, Số 8, trang 19 – 22.

[27]. Nguyễn Minh Tuấn (2005): “Dân chủ hoá nông thôn vì sự phát triển bền vững”, Khoa học & Tổ quốc, Số 259, trang 19-21.

[28]. Bùi Sĩ Hiển (2005): “Dân chủ hóa quá trình soạn thảo, bảo đảm tính minh bạch của văn bản pháp luật là biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật”, TC Luật học, Số 4, trang 3-9.

[29]. Nguyễn Văn Giang (2004): “Dân chủ hóa quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở cấp xã”, Lý luận chính trị, Số 11, trang 34-38.

[30]. Đinh Hữu Phí (1999): “Dân chủ hoá quản lý nhà nước về kinh tế”, TT Khoa học xã hội, Số 12, trang 13-20.

[31]. Vương Thị Bích Thuỷ (2003): “Dân chủ hoá tạo môi trường và động lực cho sự phát triển cá nhân và xã hội”, Triết học, Số 8, trang 13-17.

[32]. Trần Ngọc Vương (2009): “Dân chủ hoá trong tiến trình hiện đại hoá các xã hội Đông Á”, Nghiên cứu Trung Quốc, Số 3, trang 61-68.

[33]. Bùi Sĩ Hiển (2005): “Dân chủ hóa và minh bạch hóa quá trình soạn thảo văn bản pháp luật là sự bảo đảm nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước”, Nhà nước và pháp luật, Số 12, trang 3-9.

[34]. Doh Chull Shin (2006): “Dân chủ hóa; Dưới góc độ công dân tòan cầu”, Nghiên cứu con người, Số 4, trang 54-61.

[35]. Phạm Thị Tính (2009): “Dân chủ tham gia với phát triển con người sau 20 năm đổi mới ở Việt Nam”, Nghiên cứu con người, Số 2, trang 46-57.

[36]. Lưu Văn Sùng (2005): “Dân chủ trong đảng cộng sản: những bài học kinh nghiệm từ cải tổ, cải cách và đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa”, Lý luận chính trị, Số 1, trang 64-67.

[37]. Nguyễn Văn Biều (2004): “Dân chủ trong Đảng ta hiện nay-quan niệm và những biểu hiện đặc trưng”, TC Cộng sản, Số 3, trang 13-16.

[38]. Nguyễn Minh Hòa (2007): “Dân chủ trực tiếp: Vấn đề bản chất của chính quyền đô thị hiện đại”, Phát triển kinh tế (TP HCM), Số 197, trang 2-3, 13.

[39]. Phan Xuân Sơn (2002): “Dân chủ và dân chủ cơ sở -một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, TT Khoa học xã hội, Số 2, trang 14-23.

[40]. Văn Thị Thanh Mai (2010): “Dân chủ và đoàn kết để Đảng luôn trong sạch và vững mạnh”, Dân chủ & Pháp luật, Số 2, trang 15-19.

[41]. Chử Kim Hoa (2007): “Dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước đối với báo chí”, Dân chủ & Pháp luật, Số 3, trang 7-10.

[42]. Lê Trọng Ân (2004): “Dân chủ và phát huy dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới”, TC Cộng sản, Số 24, trang 27-31.

[43]. Phạm Thành Nghị (2007): “Dân chủ và phát triển con người”, Nghiên cứu con người, Số 6, trang 29-35.

[44]. Hồ Tấn Sáng (2004): “Dân chủ và quyền con người, hai mặt của một vấn đề – lịch sử và hiện tại”, Sinh hoạt lý luận, Số 4, trang 19-23.

[45]. Trần Đình Huỳnh (2010): “Dân chủ và thực hành dân chủ trong đảng”, Xây dựng Đảng, Số 4, trang 6-9.

[46]. Trần Kỳ Đồng (1999): “Dân chủ vô sản-cơ sở triết học cho sự hình thành và phát triển nhà nước kiểu mới ở Việt Nam”, Triết học, Số 2, trang 21-24.

[47]. Nguyễn Minh Đoan (2007): “Dân chủ với pháp luật”, Nhà nước và pháp luật, Số 10, trang 3-11.

[48]. Hoàng Chí Bảo “Dân chủ, đoàn kết và đồng thuận xã hội trong phát triển bền vững”, Triết học, Số 7, trang 27-37.

[49]. Trịnh Nhu (2005): “Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng liên minh công nhân với nông dân và trí thức trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”, TC Lịch sử Đảng, Số 6, trang 25-29, 53.

[50]. Nguyễn Thanh Hiền (2001): “Đảng Dân chủ-Tự do Nhật Bản sau năm 1993”, Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc á, Số 6, trang 16-21.

[51]. An Mạnh Toàn (1998): “Đảng xã hội – dân chủ Đức (SPD) từ sau khi thống nhất nước Đức đến nay”, Nghiên cứu châu Âu, Số 3, trang 17-23.

[52]. Hoàng Thị Kim Quế (2006): “Đạo đức, Pháp luật, Dân chủ và tự do”, Nhà nước và pháp luật, Số 9, trang 7-11.

[53]. Chu Yun-Han (2004): “Đạo Khổng và dân chủ: nghiên cứu thực nghiệm ở Trung Hoa đại lục, Đài Loan và Hồng Kông”, Nghiên cứu con người, Số 6, trang 22-38.

[54]. Nguyễn Thế Tràm (2005): “Để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước ở cấp xã”, Quản lý nhà nước, Số 9, trang 32-34, 51.

[55]. Phạm Minh Hạc;  Phạm Thành Nghị (2004): “Điều tra giá trị về dân chủ và thị trường ở Việt Nam”, Nghiên cứu con người, Số 3, trang 27 – 36.

[56]. Nhật Tân (2006): “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân chủ ở cơ sở”, TC Cộng sản, Số 5, trang 27-31.

[57]. Lê Nguyên (2005): “Đóng góp ý kiến xây dựng dự án luật trưng cầu ý dân: Trưng cầu ý dân – Hình thức dân chủ trực tiếp cao nhất, rộng rãi nhất và có giá trị pháp lý cao nhất”, Pháp lý, Số 6, trang 8-9.

[58]. Nông Đức Mạnh (2004): “Đưa cuộc vận động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở lên một bước mới, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn”, TC Cộng sản, Số 20, trang 3-7.

[59]. Nguyễn Ninh Thực (2005): “Đưa quy chế thực hiện dân chủ vào cuộc sống”, Tổ chức nhà nước, Số 5, trang 16-17.

[60]. Phạm Minh Hạc (2005): “Giá trị dân chủ”, Nghiên cứu con người, Số 2, trang 3-14.

[61]. Nguyễn Đức Kha (2007): “Giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước đã chuyển sang công ty cổ phần”, Quản lý nhà nước, Số 12, trang 32-35, 44.

[62]. Trần Hậu Thành;  Lê Thị Hoài Thanh (2000): “Góp phần tìm hiểu truyền thống dân chủ ở phương Tây”, Nghiên cứu Châu Âu, Số 4, trang 3-7.

[63]. Đinh Công Tuấn (2008): “Hệ thống an sinh xã hội theo mô hình “Dân chủ xã hội” ở Thuỵ Điển – thực trạng và những vấn đề”, Nghiên cứu châu Âu, Số 4, trang 40-47.

[64]. Đỗ Thị Thảo (2003): “Hiến pháp Việt Nam với việc thực hiện dân chủ thông qua hệ thống nhà nước”, Sinh hoạt lý luận, Số 3, trang 39-42.

[65]. Xuân Mai (2006): “Hiện tượng Chavez: Chủ nghĩa quyền uy mới hay là nền dân chủ đã đổi mới?”, Thông tin khoa học xã hội, Số 8, trang 47-52.

[66]. Nguyễn Đăng Thành (2010 ): “Hồ Chí Minh với công chức và công vụ của nền hành chính dân chủ cộng hòa “, Quản lý nhà nước, Số 5, trang 2-8.

[67]. Lê Thị Mỹ Hiền (2010): “Hương ước, quy ước trong việc quản lý xã hội và thực hiện dân chủ ở khu dân cư”, Dân chủ & Pháp luật, Số 6, trang 9-11.

[68]. Nguyễn Văn Khỏe (2005): “Huyện Hóc Môn đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Quản lý nhà nước, Số 5, trang 34-37.

[69]. Lê Quốc Hùng (2001): “Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của hương ước cổ trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã”, TC Cộng sản, Số 12, trang 44-46, 54.

[70]. Phạm Thanh Vân (2005): Kết quả và giải pháp thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 1998 – 2003, Paper presented at the Kỷ yếu các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ thành phố Cần Thơ: Giai đoạn 2001-2005.

[71]. Tòng Thị Phóng (2004): “Khâu đột phá của quá trình phát huy dân chủ ở nước ta trong thời kỳ mới”, TC Cộng sản, Số 21, trang 3-8.

[72]. Amy Hawthorne (2003): “Liệu Hoa Kỳ có thể thúc đẩy dân chủ ở Trung Đông?”, Châu Mỹ ngày nay, Số 10, trang 25-33.

[73]. Võ Trí Hảo (2003): “Luật trưng cầu dân ý: Kinh nghiệm của Tajikistan và phát huy dân chủ ở Việt Nam”, Nghiên cứu Châu Âu, Số 5, trang 46-50.

[74]. Trần Ngọc Nhẫn (2008): “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện Pháp lện Dân chủ ở cơ sở”, Tổ chức nhà nước, Số 10, trang 37-38.

[75]. Đinh Ngọc Thạch (2004): “Mấy suy nghĩ về dân chủ và đổi mới”, TC Cộng sản, Số 21, trang 41-44.

[76]. Nguyễn Thị Tâm (2007): “Mối quan hệ giữa dân chủ với nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam”, Lý luận chính trị & truyền thông, Số 12, trang 7-12.

[77]. Đàm Anh Tuấn (2010): “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy dân chủ ở Việt Nam hiện nay”, TC Khoa học chính trị, Số 1, trang 36-41, 52.

[78]. Phạm Ngọc Dũng (2003): “Mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ cơ sở và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: một số nguyên lý cơ bản”, Triết học, Số 6, trang 9-11.

[79]. Đinh Hữu Phí (1999): “Một số cải cách mang tính dân chủ về nhà nước của chủ nghĩa tư bản hiện đại”, TT Khoa học xã hội, Số 2, trang 24-32.

[80]. Nguyễn Thị Thanh Thủy (TC Khoa học xã hội): “Một số đặc điểm về hình thức dân chủ đầu tiên trong xã hội Hy Lạp cổ đại”, TC Khoa học xã hội, Số 1, trang 12-15.

[81]. Lê Văn (2005): “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dân chủ trực tiếp trên địa bàn xã, phường”, Pháp lý, Số 5, trang 16-17.

[82]. Lê Thanh Bình (2005 ): “Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Quản lý nhà nước, Số 10, trang 18-21, 63.

[83]. Đỗ Trung Hiếu (2002): “Một số khía cạnh của khái niệm dân chủ”, TT Khoa học xã hội, Số 3, trang 13-20.

[84]. Trần Văn Thành (2004): “Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ cơ sở”, Sinh hoạt lý luận, Số 4, trang 14-15, 18.

[85]. Lưu Văn Quảng (2006): “Một số vấn đề về dân chủ trong bầu cử ở nước ta hiện nay”, Sinh hoạt lý luận, Số 4, trang 31-35.

[86]. Hoàng Văn Nghĩa (2002): “Một số vấn đề về dân chủ và quyền con người”, Triết học, Số 11, trang 27-29.

[87]. Đức Vượng (2006): “Một trăm năm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”, TC Cộng sản, Số 7, trang 41-44, 49.

[88]. Phan Đức Thọ (2006): “Một vài nét về dân chủ hoá ở các nước Đông Âu”, Nghiên cứu châu Âu, Số 6, trang 18-28.

[89]. Đỗ Đức Định (2008): “Nam Phi: đường tiến tới dân chủ, công bằng và thịnh vượng”, TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, Số 9, trang 3-7.

[90]. Lê Mai Anh (2003): “Nâng cao dân chủ và thương lượng-Điều kiện quan trọng để giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”, TC Luật học, Số 5, trang 3-9.

[91]. Nguyễn Trọng Thóc (2005): “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay”, Triết học, Số 6, trang 3-10.

[92]. Trương Gia Long (2004): “Nét đặc thù của quá trình xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam”, TC Khoa học chính trị, Số 1, trang 13-18.

[93]. Lưu Văn Lợi (2005): “Nguồn gốc lịch sử và cơ sở pháp lý của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước – dân tộc”, Nghiên cứu quốc tế, Số 4, trang 3-7.

[94]. Trương Minh Dục (2004): “Nguyên tắc dân chủ tập trung: Từ nhận thức đến thực tiễn”, TC khoa học chính trị, Số 6, trang 16-21.

[95]. Phan Xuân Sơn (2005): “Nguyên tắc hiệp thương dân chủ ở trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam”, Lý luận chính trị, Số 6, trang 54-58.

[96]. Vũ Ngọc Thanh (2006): “Nguyên tắc tập trung dân chủ – sự vận dụng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Sinh hoạt lý luận, Số 1, trang 17-19, 41.

[97]. Phan Xuân Sơn (2010): “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam”, TC Lịch sử Đảng, Số 6, trang 46-52.

[98]. Mạch Quang Thắng (2008): “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng – những vấn đề nhận thức thêm”, TC Khoa học chính trị, Số 5, trang 25-28, 34.

[99]. Vũ Văn Liên (2005): “Nhà nước pháp quyền công cụ để thực hiện dân chủ”, Triết học, Số 11, trang 35-39.

[100]. Vũ Quang Hiển (2009): “Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà – Thành quả của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình.”, Quản lý nhà nước, Số 8, trang 2-6.

[101]. Nguyễn Quang Minh (2005): “Nhân dân – chủ thể của hoạt động xây dựng pháp luật”, Nhà nước và pháp luật, Số 11, trang 16-20.

[102]. Nguyễn Hoàng Giáp;  Đặng Công Minh (2005): “Nhận diện con đường thứ ba mới của các đảng xã hội – dân chủ và ảnh hưởng của nó trong cuộc đấu tranh tư tưởng ở nước ta”, Sinh hoạt lý luận, Số 1, trang 91-94, 98.

[103]. Nguyễn An Ninh (2009): “Nhận diện dân chủ hoá kiểu phương tây trong chiến lược diễn biến hoà bình”, Lý luận chính trị, Số 9, trang 68-73.

[104]. Vũ Thị Thanh Vũ Minh Chi, Nguyễn Thị Anh Đào (2010): “Nhận thức về nhân quyền và quan điểm về dân chủ của sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội”, Nghiên cứu con người, Số 1, trang 47-57.

[105]. Nguyễn Văn Thảo (2001): “Nhân tố nhà nước pháp quyền, thống nhất quyền lực trong nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau Cách mạng tháng tám”, TC Cộng sản, Số 17, trang 32-35.

[106]. Huỳnh Đản (2008): “Nhìn lại 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn”, TC Cộng sản, Số 789, trang 8-15.

[107]. Nguyễn Thế Tư (2006): “Những biến dạng nguên tắc tập trung dân chủ và giải pháp khắc phục”,  Xây dựng Đảng, Số 9, trang 36-38, 51.

[108]. Ngô Thị Tám (2003): “Những điểm mới của Quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã”, Tổ chức nhà nước, Số 10, trang 21-24.

[109]. Nguyễn Đại Khởn (2004): “Những kết quả và kinh nghiệm bước đầu sau 5 năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở tỉnh Nam Định”, Tổ chức nhà nước, Số 7, trang 20-24.

[110]. Trịnh Công Toàn (2004): “Những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Quảng Ninh”, TC Lịch sử Đảng, Số 8, trang 29-32.

[111]. Đỗ Đức Định (2009): “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Nam Phi từ chế độ Apacthai sang xã hội dân chủ”, TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, Số 2, trang 3-11.

[112]. Phạm Ngọc Quang (2001): “Ở nước ta, dân chủ chỉ được bảo đảm trong một nền chính trị nhất nguyên”, TC Cộng sản, Số 18, trang 38-44.

[113]. Vũ Trọng Tiếp;  Nguyễn Đình Phong (2008 ): “Phản biện xã hội và vấn đề phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay”, TC Khoa học chính trị, Số 1, trang 45-50.

[114]. Đinh Xuân Lâm (2006): “Phan Châu Trinh với tư tưởng dân chủ tư sản phương tây”, Nghiên cứu châu Âu, Số 2, trang 59-65.

[115]. Hoàng Phước Hiệp (2010): “Pháp luật Việt Nam hội nhập với quốc tế sau ba năm gia nhập WTO”, Dân chủ & Pháp luật, Số 4, trang 2-8.

[116]. Lê Xuân Huy (2007): “Pháp luật với vấn đề thực hiện dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay”, Triết học, Số 12, trang 41-46.

[117]. Nguyễn Khánh Mậu (2003): “Phát huy dân chủ cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở nông thôn nước ta hiện nay”, TC Khoa học chính trị, Số 1, trang 37-41.

[118]. Lê Văn Phục;  Ngô Khắc Sơn (2008): “Phát huy dân chủ một giải pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng hiện nay”, Sinh hoạt lý luận, Số 3, trang 30-33.

[119]. Nguyễn Thắng Lợi (2009): “Phát huy dân chủ trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam”, Lý luận chính trị, Số 9, trang 36-40, 31.

[120]. Ngô Vương Anh (2004): “Phát huy dân chủ trong xây dựng và phát triển văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Lý luận chính trị, Số 10, trang 58-62.

[121]. Đặng Đình Lựu (2008): “Phát triển chế độ chính trị dân chủ và dân chủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Xây dựng Đảng, Số 7, trang 57-60.

[122]. Mai Hoài Anh Nguyễn Đức Thuỳ (1999): “Phong trào xã hội dân chủ và phong trào công nhân ở các nước phát triển Âu – Mỹ trong giai đoạn cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại”, Nghiên cứu Châu Âu, Số 2, trang 3-9.

[123]. Nguyễn Đức Thuỳ;  Mai Hoài Anh (1999): “Phong trào xã hội dân chủ và phong trào công nhân ở các nước phát triển Âu-Mỹ trong giai đoạn cách mạng hiện đại”, Nghiên cứu Châu Âu, trang 3-9.

[124]. Trần Thị Na (2002): “Phú Thọ sau ba năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Quản lý nhà nước, Số 4, trang 29-32.

[125]. Nguyễn Thanh Sơn (2004): “Phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh, tiếp cận từ góc độ quyền lực”, TC khoa học chính trị, Số 6, trang 8-11, 59.

[126]. Trần Khắc Việt (2004): “Phương pháp luận tiếp cận vấn đề dân chủ trong xã hội ta”, Lý luận chính trị, Số 7, trang 73-75.

[127]. Trần Văn Phòng (2005): “Quá trình cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước từ năm 1986 đến nay”, Lý luận chính trị, Số 1, trang 28-33.

[128]. Lê Minh Quân (2006): “Quá trình dân chủ hoá ở một số nước hiện nay”, Thông tin khoa học xã hội, Số 10, trang 26-32.

[129]. Lê Minh Quân (2005): “Quá trình hình thành tư tưởng về dân chủ vô sản của K. Marx”, Thông tin khoa học xã hội, Số 5, trang 18-23.

[130]. Vũ Hào Quang; Lê Ngọc Bình (1998): “Quan điểm của một nhà xã hội học Pháp về thuyết chế dân chủ”, Nghiên cứu châu Âu, Số 5, trang 17-26.

[131]. Đàm Anh Tuấn (2005): “Quan hệ dân chủ và kỷ luật trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay”, TC Khoa học xã hội, Số 5, trang 3-8.

[132]. Trần Văn Tùng (2002): “Quan hệ giữa thiết chế dân chủ với chất lượng tăng trưởng”, Nghiên cứu kinh tế, Số 11, trang 46-57.

[133]. Nguyễn Văn Sáu (2004): “Quan hệ giữa việc thực thi quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng chính quyền cơ sở trong phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Sinh hoạt lý luận, Số 4, trang 24-29.

[134]. Đinh Công Tuấn (2008): “Qui chế dân chủ cơ sở tại Việt Nam – Nội dung và những vấn đề”, TC Khoa học xã hội, Số 3, trang 26-31.

[135]. Thái Duy (2001): “Quốc hội trên đường dân chủ hoá”, Tia sáng, Số 3, trang 9.

[136]. Hoàng Mai Hương (2005): “Quy chế dân chủ ở cấp xã với việc đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của phụ nữ”, Nhà nước và pháp luật, Số 6, trang 18-20.

[137]. Kim Văn Tiêu (2006): “Sơn La qua 5 năm thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”, TC Báo chí và tuyên truyền, Số 9, trang 14-16.

[138]. Kim Văn Tiêu (2005): “Sơn La thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”, Xây dựng Đảng, Số 8, trang 29-31.

[139]. Nguyễn Thế Lực (2001): “Sự phát triển của trào lưu xã hội-dân chủ Châu Âu từ truyền thống đến hiện đại”, Nghiên cứu Châu Âu, Số 5, trang 10-18.

[140]. Hồ Bá Thâm (2001): “Suy nghĩ thêm về nền dân chủ ở nước ta hiện nay”, TC Cộng sản, Số 21, trang 22-25.

[141]. Nguyễn Đức Mạnh (2004): “Suy nghĩ và giải pháp về xây dựng nền hành chính dân chủ”, Tổ chức nhà nước, Số 12, trang 11-14.

[142]. Hoàng Mạnh Đoàn (2004): “Tác động của tâm lý tôn giáo đối với quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng nông thôn nước ta hiện nay”, Tâm lý học, Số 10, trang 27-31, 63.

[143]. Nguyễn Đức Ngọc (2006): “Tác động của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đến quá trình đổi mới hệ thống chính trị cơ sở ở nước ta hiện nay”, TC Khoa học xã hội, Số 5, trang 3-5.

[144]. Đỗ Tư (2003): “Tập trung dân chủ-nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hành động của Đảng”, Lý luận chính trị, Số 2, trang 3-5.

[145]. Nguyễn Gia Phu (1999): “Thắng lợi của cách mạng dân chủ Trung Quốc (1921-1949)”, Nghiên cứu Trung Quốc, Số 5, trang 54-60.

[146]. Nguyễn Thanh Hiền (1999): “Thất bại của Đảng Dân Chủ-Tự Do năm 1993 và sự chia lại hệ thống chính trị Nhật Bản”, Nghiên cứu Nhật Bản, Số 5, trang 14-18.

[147]. Minh Anh (2006): “Thấy gì khi cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có vũ khí hạt nhân?”, Nghiên cứu Đông Bắc á, Số 9, trang 3-4.

[148]. Bùi Đại Dũng (2005): “Thấy gì qua cơ chế dân chủ và giải pháp nâng cao chất lượng đại biểu nhân dân ở một số nước phát triể”, Tổ chức nhà nước, Số 3, trang 8-10.

[149]. Lê Tịnh (2002): “Thể chế dân chủ cơ sở ở Trung Quốc-Thôn tự trị”, Nghiên cứu Trung Quốc, Số 3, trang 3-11.

[150]. Hoàng Chí Bảo (2009): “Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Xây dựng Đảng, Số 9, trang 6-9.

[151]. Nguyễn Văn An (2008): “Thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội”, Xây dựng Đảng, Số 5, trang 7-10.

[152]. Trần Minh Hương (2006): “Thực hiện dân chủ cơ sở thông qua lấy ý kiến nhân dân”, TC Luật học, Số 9, trang 17-21.

[153]. Hoàng Văn Chức (2006): “Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta”, Quản lý nhà nước, Số 9, trang 2-5, 14.

[154]. Trần Khắc Việt (2004): “Thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay: vấn đề đặt ra và giải pháp”, Lý luận chính trị, Số 9, trang 65-69.

[155]. Hoàng Văn Nghĩa (2002): “Thực hiện dân chủ trong thời kỳ đổi mới ở nước ta”, Lý luận chính trị, Số 8, trang 32-37.

[156]. Đỗ Thị Thạch (2006): “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nông thôn”, Lý luận chính trị, Số 5, trang 60-63, 68.

[157]. Phạm Gia Khiêm (2004): “Thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”, TC Cộng sản, Số 9, trang 6-9.

[158]. Nguyễn Thanh Hùng (2005): “Thực hiện quy chế dân chủ ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”, Xây dựng Đảng, Số 6, trang 7-8, 10.

[159]. Hương Giang (2005): “Thực hiện quy chế dân chủ ở tỉnh Thừa Thiên – Huế”, Quản lý nhà nước, Số 2, trang 43-46, 50.

[160]. Nguyễn Thị Xuân Mai (2004): “Thực hiện quy chế dân chủ ở trường học”, TC Giáo dục, Số 100, trang 5-7.

[161]. Nguyễn Thị Xuân Mai (2004): “Thực hiện Quy chế dân chủ ở trường phổ thông”, Lý luận chính trị, Số 11, trang 39-41.

[162]. Nguyễn Thanh Hiên (1996): “Tìm hiểu nền dân chủ ở Nhật Bản”, Nghiên cứu Nhật Bản, Số 4, trang 15-18.

[163]. Đặng Thị Nhiệt Thu (2005): “Tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ”, TC Lịch sử Đảng, Số 3, trang 40-43.

[164]. Nguyễn Thế Phúc (2009): “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị”, Lý luận chính trị, Số 1, trang 8-13.

[165]. Hà Châu (2005): “Tính dân chủ, công khai, minh bạch ngày càng được khẳng định”, Pháp lý, Số 6, trang 12-13.

[166]. Đinh Phương Duy (1999): “Tinh thần dân chủ – một phẩm chất của nhân cách cán bộ lãnh đạo chính trị”, Tâm lý học, Số 5, trang 28-32.

[167]. Diệp Văn Sơn (2005): “Tổ chức chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Một mô hình bộ máy chính phủ hiện đại”, Tổ chức nhà nước, Số 10, trang 11-13.

[168]. Philip Cam (2006): “Toàn cầu hóa và dân chủ”, Triết học, Số 2, trang 39-45.

[169]. Hồ Việt Hạnh (2003): “Tổng tuyển cử với sự phát triển của dân chủ ở Nhật Bản từ 1890 đến 1945”, Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc á, Số 1, trang 56-63.

[170]. Nguyễn Minh Tuấn (2006): “Trách nhiệm của chính quyền xã trước xu hướng dân chủ thế kỷ XXI”, Khoa học & Tổ quốc, Số 277, trang 18-22.

[171]. Thái Văn Long (2003): “Trào lưu xã hội-dân chủ hiện nay và ảnh hưởng của nó đối với chủ nghĩa xã hội hiện thực”, Lý luận chính trị, Số 1, trang 63-67.

[172]. Lê Thị Thuý (2010): “Trợ giúp pháp lý với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật.”, Dân chủ & Pháp luật, Số 1, trang 21-23.

[173]. Đỗ Tiến Sâm (2005): “Trung Quốc với việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn”, Nghiên cứu Trung Quốc, Số 3, trang 8-18.

[174]. Danh Đức (2006): “Từ cuộc đảo chánh ở Thái Lan: Nhìn lại hành trình dân chủ”, Phát triển kinh tế (TP HCM), Số 192, trang 56-58.

[175]. Lương Văn Kế (2008): “Từ Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ đến Đảng cánh tả: một xu thế mới trong cánh tả: một xu thế mới trong nền chính trị của CHLB Đức”, Nghiên cứu châu Âu, Số 1, trang 11-23.

[176]. Nguyễn Văn Lan (1999): “Từ kết quả bầu cử nghị viện Châu Âu vừa qua nhìn lại phong trào xã hội dân chủ và cánh tả Tây Bắc Âu”, Nghiên cứu Châu Âu, Số 5, trang 24-27.

[177]. Cao Minh Công (2004): “Từ tư tưởng dân chủ Aten nghĩ về việc xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở ở nước ta hiện nay”, Triết học, Số 3, trang 20-24.

[178]. Lê Minh Quân (2005): “Tư tưởng của Lenin về cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội”, Thông tin khoa học xã hội, Số 11, trang 31-36.

[179]. Bùi Thị Ngọc Lan (2009): “Tư tưởng của V.I.Lênin về vai trò nhà nước trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 8-12.

[180]. Dương Văn Duyên (2002): “Tư tưởng dân chủ của V.I. Lênin, Hồ Chí Minh-một di sản quí báu trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ hoá đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay”, TC Khoa học xã hội, Số 6, trang 27-31.

[181]. Nguyễn Thu Linh (2011): Tư tưởng dân chủ từ góc nhìn của bà Đạm Phương vietnamnet (© TUANVIETNAM.NET).

[182]. Lại Quốc Khánh (2005): “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân”, Triết học, Số 7, trang 18-22.

[183]. Đặng Đình Tân;  Đặng Minh Tuấn (2009): “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ”, Xây dựng Đảng, Số 7, trang 2-5.

[184]. Vũ Văn Châu (2008): “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phép nước”, TC Nông thôn mới, Số 229, trang 5, 14.

[185]. Lê Xuân Đình (2004): “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và vấn đề thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở”, TC Cộng sản, Số 20, trang 34-38.

[186]. Nguyễn Thị Kim Hoa (2005): “Tư tưởng Hồ chí Minh về dân chủ và vận động nhân dân trong tác phẩm Dân vận”, Lý luận chính trị, Số 5, trang 7-12.

[187]. Tường Thúy Nhân (2005): “Từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên”, Lý luận chính trị, Số 6, trang 50-53, 58.

[188]. Hồ Việt Hạnh (1998): “Vài nét về đảng dân chủ-tự do Nhật Bản”, Nghiên cứu Nhật Bản, Số 1, trang 24-28.

[189]. Nguyễn Thanh Hiền (2002): “Vài nét về Đảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản”, Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc á, Số 3, trang 24-28.

[190]. Nguyễn Quang Thuấn (2007): “Vài nét về quá trình chuyển đổi thịnh vượng và dân chủ ở Tây Ban Nha”, Nghiên cứu châu Âu, Số 12, trang 3-10.

[191]. Cao Xuân Phong (2007): “Vài suy nghĩ về dân chủ hóa trong xây dựng pháp luật ở Việt Nam”, Dân chủ & Pháp luật, Số 10, trang 22-26.

[192]. Phan Hữu Thư (2005): “Vai trò của luật sư trong việc đảm bảo dân chủ, khách quan trong hoạt động tố tụng”, Nhà nước và pháp luật, Số 8, trang 24-25.

[193]. (2006): “Vai trò của Nghị viện Châu Âu trong việc đảm bảo dân chủ ở Liên minh Châu Âu”, Nghiên cứu châu Âu, Số 5, trang 35-41.

[194]. Vilay Phếtmixay (2008): “Vai trò của nông nghiệp, nông thôn đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng ở Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào”, Lý luận chính trị, Số 11, trang 80-84.

[195]. Thang Văn Phúc (2007): “Vai trò của xã hội công dân trong tiến trình dân chủ hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Lý luận chính trị, Số 4, trang 19-23, 19.

[196]. Nguyễn Phước Thọ (2006): “Vấn đề cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước”, Nhà nước và pháp luật, Số 11, trang 20-30.

[197]. Hoàng Xuân Long (1998): “Vấn đề dân chủ hóa và xã hội hóa trong hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta”, TC Hoạt động khoa học, Số 5, trang 17-18.

[198]. Nguyễn Chí Dũng (2006): “Vấn đề dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ”, TC Lịch sử Đảng, Số 7, trang 16-19, 15.

[199]. Ngô Đình Xây;  Lê Thị Thanh Lan (2005): “Vấn đề dân chủ trong hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, TC khoa giáo, Số 5, trang 18-21.

[200]. Lê Xuân Huy (2005): “Vấn đề dân chủ trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng của V. I. Lênin”, Lý luận chính trị, Số 9, trang 31-35.

[201]. Hoàng Văn Hảo (2003): “Vấn đề dân chủ và các đặc trưng của mô hình tổng thể nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Nhà nước và pháp luật, Số 2, trang 14-19.

[202]. Hoàng Chí Bảo (2010): “Vấn đề dân chủ và hệ thống chính trị trong Cương lĩnh của Đảng trước yêu cầu mới”, Xây dựng Đảng, Số 2, trang 65-70.

[203]. Mai Thị Hồng Liên (2006): “Vấn đề dân chủ và phát triển trong xã hội hiện đại”, Sinh hoạt lý luận, Số 4, trang 25-30.

[204]. Đoàn Minh Duệ (2005): “Vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam – những đặc điểm cơ bản”, Sinh hoạt lý luận, Số 6, trang 38-40.

[205]. Bùi Văn Tiếng (2004): “Vấn đề tác phong dân chủ của bí thư cấp uỷ”, TC Cộng sản, Số 20, trang 69-70.

[206]. Dương Thị Minh (2004): “Văn hoá dân chủ và giải pháp nâng cao văn hoá dân chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, TC khoa học chính trị, Số 4, trang 30-34, 54.

[207]. Nguyễn Văn Động (2006): “Văn hóa pháp lý trong điều kiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay”, Dân chủ & Pháp luật, Số 9, trang 8-12

[208]. Thomas Meyer;  Nicole Breyer (2007): “Về dân chủ tự do và dân chủ xã hội”, Lý luận chính trị, Số 1, trang 61-65,70.

[209]. Nguyễn Hoàng Giáp (2008): “Về Đảng xã hội dân chủ Thụy Điển”, Xây dựng Đảng, Số 6, trang 57-60.

[210]. Nguyễn Minh Tuấn (2010): “Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đảng”, Lý luận chính trị, Số 2, trang 54-59

[211]. Nguyễn Lộc (2004): “Về quyền dân chủ, bản chất dân chủ và bảo đảm nhân quyền của nhà nước ta”, Lý luận chính trị, Số 2, trang 39-42.

[212]. Nguyễn Thành (2006): “Về thời điểm bắt đầu và kết thúc thời kỳ vận động dân chủ và Mặt trận dân chủ Đông dương”, TC Lịch sử Đảng, Số 2, trang 52-55.

[213]. Tôn Tuyền Minh (1996): “Về xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc”, Nghiên cứu Trung Quốc, Số 4, trang 16-21.

[214]. Trương Thị Hồng Hà (2006): “Vị trí, vai trò và ý nghĩa của chế định trưng cầu ý dân trong hệ thống cơ chế dân chủ trực tiếp ở nước ta”, Nhà nước và pháp luật, Số 1, trang 14-16, 26.

[215]. Vũ Quang Vinh;  Trần Văn Kiên (2008): “Việt Nam với vấn đề dân chủ, nhân quyền trong hội nhập quốc tế”, Thông tin Đối ngoại, trang 15-17, 32.

[216]. Hoàng Thị Kim Quế (2007): “Xã hội pháp quyền dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Dân chủ & Pháp luật, Số 6, trang 2-5, 14.

[217]. Phạm Hồng Chương (2004): “Xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh”, TC Cộng sản, Số 22, trang 24-29.

[218]. Vũ Trọng Hách (2010): “Xây dựng một nền hành chính dân chủ vì nhân dân, phục vụ nhân dân”, Quản lý nhà nước, Số 1, trang 29-33.

[219]. Lương Đình Hải (2006): “Xây dựng Nhà nước pháp quyền và vấn đề dân chủ hóa xã hội ở nước ta hiện nay”, Triết học, Số 1, trang 5-9.

[220]. Trịnh Duy Luân (2007): “Xoá đói giảm nghèo, trao quyền và thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn (Một số bài học kinh nghiệm từ Chương trình giảm nghèo Chia Sẻ)”, Xã hội học, Số 2, trang 11-17.

[221]. Phạm Hồng Thái (2005): “Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong bộ máy hành chính và vấn đề dân chủ”, Nhà nước và pháp luật, Số 6, trang 3-6.

[222]. Hồ Tấn Sáng (2005): “Ý thức dân tộc – từ cách mạng dân tộc dân chủ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Sinh hoạt lý luận, Số 5, trang 3-6.

Thêm:

Cao Huy Thuần (2011): Humboldt 1810: Giữa hai tự do Tạp chí Tia Sáng (Hanoi, Giáo dục, Tạp chí Tia Sáng).

Về gvllct
Giảng viên Lý luận chính trị

One Response to Bài báo đăng tạp chí chủ đề “Dân chủ”

  1. Pingback: Ba vấn đề cốt lõi khi sửa Hiến pháp (Cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – Nguyễn Văn An) « GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: